Published Date : 2019-11-07 (Modified Date : 2021-02-01)

  • मौरीपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी उन्नत मौरीगोलाको विकास, प्रवर्द्धन र प्रसार गर्ने (जस्तैः उपयुक्त क्षेत्रमा मौरी गोला स्थानान्तरण गर्ने) ।
  • मौरीपालक कृषक तथा प्राविधिकहरुको अवसरको पहिचान गरी उनीहरुको ज्ञान र सीपको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । यसका लागि अध्यापन, तालिम, भ्रमणको व्यवस्था गर्ने ।
  • कृषकस्तरमा मौरीपालनको श्रोतकेन्द्र स्थापना गरी उन्नत मौरीपालन प्रविधिहरु हस्तान्तरण गर्ने र उक्त प्रविधिहरुको प्रचारप्रसारका लागि कृषकबाट कृषकमा पुर्‍याउने पद्धति अपनाउनुका साथै मौरी श्रोत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।
  • मौरी जन्य उद्योग (मह प्रशोधन मेशिन स्थापना आदि) स्थापना गर्न आवश्यकता र औचित्यता हेरी प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने ।