Godawari, Lalitpur, Nepal
 Contact No.: +977-01-5157138, 5174052
 E-mail: bgodawari@gmail.com
 Web: http://apidc.gov.np

S.N. Title Group Published Date
1. Proposed Programme 2074_75 Downloads 2019-05-15   Download
2. आ.व. २०७४/०७५ को हालसम्म सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको विवरण Downloads 2019-05-15   Download
3. प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन Downloads 2019-05-15   Download
4. द्बितिय चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन Downloads 2019-05-15   Download