नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
 कृषि विभाग
व्यवसायिक कीट विकास केन्द्र

मौरी विकास केन्द्र
गोदावरी, ललितपुर

फोन नं. ०१-५१७४१३८, ५१७४०५२
इमेल: info@apidc.gov.np / bgodawari@gmail.com