Total Notice: 26
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आधारभूत मौरीपालन सम्बन्धि तालिम(कृषक स्तर) ७ दिनेमा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2081-01-16 Closed !!!
मौरी व्यवसायीहरुका लागि स्वस्थ रानु उत्पादन तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-11-30 Closed !!!
मौरी व्यवसायीहरुका लागि स्वस्थ रानी उत्पादन तालिम २१ दिने 2080-11-13 Closed !!!
तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-10-09 Closed !!!
मौरीपालन सम्बन्धि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम १५ दिने सहायकस्तर कर्मचारीको सूचना । 2080-09-29 Closed !!!
मौरीपालन सम्बन्धि प्राबिधिक तालिम (अधिकृतस्तर) मा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-08-27 Closed !!!
मौरी श्रोतकेन्द्र स्थापना/घार निर्माण तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-08-11 Closed !!!
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा संचालन हुने मौरीपालन तालिमको सूचना 2080-07-14 Closed !!!
मौरी व्यवसायीहरुका लागि मौरीजन्य उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण तालिम (१ हप्ते)मा सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना 2080-05-21 Closed !!!
आधारभूत मौरीपालन सम्बन्धी ७ दिने तालिम (कृषक स्तर)मा सहभागी छनौट गरिएको सम्बन्धमा 2080-05-17 Closed !!!