यूरोपियन फाउल ब्रूड (इ. एफ. बी.) व्यवस्थापन अभियान, पाल्पा (2078-7-24)